Pravidla a podmínky

PRAVIDLA A PODMÍNKY Kdo jsme a jak nás kontaktovat. Tyto stránky vlastní, provozuje a spravuje společnost Kimberly-Clark Corporation jménem skupiny společností Kimberly-Clark (dále jen „Kimberly-Clark“ nebo „my“). Tyto stránky, název domény a všechny zdroje a komponenty na jakémkoli médiu, včetně, ale bez omezení, textu, obrázků a zvuku, jsou chráněny právy duševního vlastnictví Kimberly-Clark. Chcete-li nás kontaktovat, klikněte zde www.kotex.ro/contact-us. Používáním našich stránek přijímáte tyto Podmínky. Používáním našich stránek potvrzujete, že přijímáte podmínky používání a souhlasíte s tím, že je budete dodržovat. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat. Doporučujeme, abyste si vytiskli kopii těchto podmínek pro budoucí použití. Mohou být k vám uplatněny jiné podmínky. V těchto podmínkách použití odkazujeme na následující dodatečné podmínky, které se rovněž týkají používání našich stránek: • Naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie, které stanoví podmínky, za kterých budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás shromáždíme nebo které nám poskytnete. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny údaje, které poskytnete, jsou správné. Naše zásady pro soubory cookie stanoví informace o souborech cookie používaných na našich stránkách. * Naše zásady přijatelného používání, které definují povolené a zakázané použití našich stránek. Při používání našich stránek musíte se řídit těmito zásadami přijatelného používání. Můžeme tyto Podmínky měnit Tyto podmínky čas od času měníme. Pokaždé, kdy budete chtít používat naše stránky, přečtěte si prosím tyto podmínky, abyste se ujistili, že příslušným podmínkám rozumíte. [Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 20. března 2020] Můžeme provádět změny našich stránek Čas od času můžeme aktualizovat a provádět změny naších webových stránek, tak, aby odrážely změny v našich produktech, potřeby našich uživatelů a naše obchodní priority. Budeme se snažit předem vás informovat o jakýchkoli významných změnách. Můžeme přerušit nebo zastavit činnost naších webových stránek Naše webové stránky jsou k použití zdarma. Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli kontent budou vždy dostupné bez přerušení. Můžeme pozastavit, ukončit nebo omezit dostupnost celé naší stránky nebo její části z obchodních a provozních důvodů. Budeme se snažit vás předem informovat o jakémkoli možném pozastavení nebo zrušení. Jste také odpovědní za to, aby všechny osoby, které přistupují na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly seznámeny s těmito podmínkami a dalšími platnými ustanoveními a dodržovaly je. Údaje o svém účtu můžete ponechat v tajnosti Když si zvolíte nebo obdržíte identifikační kód uživatele, heslo nebo jakékoli jiné informace jako součást našich bezpečnostních postupů, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte jej prozradit třetím stranám. Máme právo kdykoli zrušit jakýkoli vámi zvolený nebo námi přidělený uživatelský identifikační kód nebo heslo, pokud se domníváme, že jste porušili jakékoli ustanovení těchto podmínek užívání. Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný než vy získal přístup k vašemu uživatelskému jménu nebo heslu, musíte nás okamžitě informovat na adrese uvedené na kontaktní stránce webu. Jak můžete využívat materiály našich webových stránek • Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na naše stránky a také materiálů na nich zveřejněných. Tato díla jsou chráněna zákonem o autorském právu a mezinárodními smlouvami. Všechna práva jsou vyhrazena. • Můžete si vytisknout kopii a stáhnout úryvky z jakékoli stránky (stránek) našeho nekomerčního webu pro své osobní použití a ukázat obsah našich stránek ostatním členům vaší rodiny nebo přátelům. • Nesmíte žádným způsobem upravovat papírové nebo digitální kopie jakýchkoli materiálů, ať už tištěných nebo stažených, ani nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audiosekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od doprovodného textu. • Vždy musíte poukázat na naše autorství (nebo autorství jakéhokoli uvedeného člena) ohledně obsahu naších stránek. • Bez našeho povolení nebo povolení našich poskytovatelů licencí nesmíte používat žádnou část kontentu našich stránek pro komerční účely. • Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našich stránek v rozporu s těmito podmínkami použití, vaše právo používat naše stránky bude okamžitě ukončeno a musíte podle našeho uvážení vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vytvořili. • S výjimkou výše uvedených případů nesmíte kopírovat, reprodukovat, opakovaně publikovat, rámovat, stahovat, přenášet nebo upravovat jakoukoli část tohoto webu. Nemusíte se spolehnout na informace na této stránce. Obsah našich stránek je poskytován pouze pro obecné informační, vzdělávací, zábavné a komunikační účely. To není rada, na kterou by se mělo spoléhat. Dříve, než začnete nebo se zdržíte jakékoli činnosti založené na obsahu našich stránek, měli byste vyhledat radu odborníka nebo specialisty. Nehledě na to vynakládáme přiměřená úsilí k aktualizaci informací na našich stránkách, nezveřejňujeme žádná prohlášení, záruky nebo ujištění, výslovné nebo nepřímo, že obsah na našich stránkách je přesný, spolehlivý, úplný či aktuální, že naše stránky nebo server (servery), na kterém jsou hostovány, neobsahuje viry. Nejsme zodpovědní za stránky, které nabízíme jako odkazy Když naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Takové odkazy by neměly být vykládány jako naše podpora takových stránek, souvisejících informací nebo informací, které z nich můžete získat. Nemáme kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za jejich dostupnost, že nepřijímáme ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, produkty, služby nebo jiné materiály, které jsou k dispozici na těchto stránkách, ani za jakékoli škody nebo ztráty, které by mohly vzniknout v souvislosti s jejich používáním. Neodpovídáme za obsah vytvořený uživateli Tato stránka může obsahovat informace a materiály nahrané jinými uživateli stránek, včetně nástěnek a chatů. Tyto informace a materiály nebyly námi potvrzeny ani schváleny. Názory vyjádřené jinými uživateli na našich stránkách neodrážejí naše názory nebo hodnoty. Pokud si chcete stěžovat na informace a materiály nahrané jinými uživateli, kontaktujte nás na adrese uvedené na kontaktní stránce webu. Naše odpovědnost za způsobenou škodu nebo poškození Bez ohledu na to, zda jste spotřebitel nebo obchodní uživatel: • V žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost vůči vám, pokud je takové vyloučení nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů a také odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení informací. • Různá omezení a vyloučení odpovědnosti se budou vztahovat na odpovědnost, která vyplývá z vaší dodávky jakýchkoli produktů uvedených ve Všeobecných dodacích podmínkách a ustanoveních. Pokud jste komerční uživatel: • Zříkáme se všech podmínek, záruk, prohlášení nebo jiných ustanovení zprostředkovatelů, která se mohou týkat našich stránek nebo jakéhokoli jejich obsahu. • Neneseme vůči vám odpovědnost za žádné škody nebo ztráty podle smlouvy, delikty (včetně nedbalosti), porušení smluvních povinností nebo jiné škody, i když je bylo možné předvídat, které vznikají v souvislosti s: • používáním nebo nemožností používat naše stránky; nebo • používáním nebo odkazem na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách. Zejména nejsme zodpovědní za: • ušlý zisk, prodej, obchod nebo příjem; • přerušení činnosti; • ztrátu očekávaných úspor; • ztrátu obchodních příležitostí, dobrého jména nebo pověsti; nebo • jakékoli nepřímé nebo vedlejší škody a ztráty. Pokud jste spotřebitel: • Vezměte si na vědomí, že tuto stránku nabízíme pouze pro domácí a soukromé použití. Vy souhlasíte s tím, že nebudete naše stránky používat pro obchodní účely a my neponeseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, obchodu, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti. • Pokud je námi poskytovaný digitální obsah vadný a poškozuje vaše zařízení nebo digitální obsah z důvodu nedostatku náležité pozornosti a dovedností, můžeme vás odškodnit nebo vám vyplatit náhradu. Neodpovídáme však za žádné škody, kterým jste se mohli vyhnout dodržováním našich doporučení ohledně aplikace navrhované bezplatné aktualizace, ani za škody způsobené nedodržením pokynů k instalaci nebo nedodržením požadavků, které jsou alespoň srovnatelné se systémem, který doporučujeme. Stahování obsahu na našem webu Pokud používáte funkci, která vám umožňuje stahovat obsah z našich stránek nebo komunikovat s ostatními uživateli našich stránek, musíte dodržovat standardy obsahu stanovené v Zásadách přijatelného používání. Musíte ručit, že jakýkoli takový materiál odpovídá těmto standardům a budete vůči nám odpovědní a budete nás chránit před jakýmkoli porušením této záruky. To znamená, že ponesete odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo náklady, které nám vzniknou v důsledku porušení záruky. Jakýkoli obsah (kontent), který nahrajete na naše stránky, bude považován za nedůvěrný a nekomerční a společnost Kimberly-Clark nenese odpovědnost za jeho použití nebo zveřejnění. Ponecháváte si všechna vlastnická práva ke svému obsahu, ale musíte nám udělit omezenou licenci k používání, ukládání a kopírování tohoto kontentu a rovněž k jeho distribuci a nabízení třetím stranám. Práva, která nám udělujete, jsou popsána v části „Práva, která nám udělujete k používání vámi nahraných materiálů“. Máme také právo odhalit osobu jakékoli třetí strany, která tvrdí, že jakýkoli obsah, který jste zveřejnili nebo nahráli na naše stránky, porušuje její práva duševního vlastnictví nebo práva na soukromí. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli příspěvek z našich stránek, pokud podle našeho názoru váš příspěvek nesplňuje standardy obsahu stanovené v Zásadách přijatelného používání. Jste odpovědní za ochranu a zálohování svého obsahu. Práva, která nám udělujete k použití vámi nahraných materiálů Když nahráváte nebo zveřejňujete obsah na našich stránkách nebo nám jej posíláte e-mailem, pak nám udělujete následující práva a bezpečnostní prostředky týkající se vašeho používání tohoto obsahu: • Vyloučení trvalého práva na použití tohoto obsahu k jakémukoli účelu, komerčnímu nebo jinému, bez náhrady v jakýchkoli masmédiích v jakékoli jurisdikci, zcela nebo zčásti, včetně modifikace nebo adaptace, které nezpůsobí podstatné zkreslení obsahu, nebo právo na odstranění nebo opravu stížností na naše produkty. * Vzdejte se také v náš prospěch všech morálních práv (nebo práv podobné povahy), která nyní vlastníte nebo požíváte, nebo která byste kdykoli mohli požívat po celém světě. Nejsme zodpovědní za viry a neměli byste je zavádět. Nezaručujeme, že naše stránky budou bezpečné, bez chyb nebo virů. Jste odpovědní za nastavení informačních technologií, počítačových programů a platformy pro přístup na naše stránky. K ochraně před viry byste měli používat svůj vlastní software. Nesmíte zneužívat naše stránky záměrným vnášením virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného zlomyslného nebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na naše stránky, server, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo jakýkoli jiný server, počítač nebo databázi připojené k naší stránce. Nesmíte útočit na naše stránky pomocí DOS útoku nebo distribuovaného DOS útoku. Porušením tohoto ustanovení se dopustíte trestného činu podle zákona o zneužití počítače (r. 1990) nebo jiného ekvivalentního zákona. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány spolupracovat při zpřístupnění vašich osobních údajů. V případě takového porušení bude vaše právo používat naše stránky okamžitě ukončeno. Pravidla pro připojení k našemu webu Můžete nastavit odkaz na naši domovskou stránku za podmínky, že tak učiníte čestně a zákonně, aniž byste poškodili nebo zneužili naši pověst. Nesmíte odkazovat způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu přidružení, podpory nebo účasti z naší strany, pokud to není pravda. Nesmíte odkazovat na naše stránky na žádné jiné stránce, kterou nevlastníte. Naše stránky nesmí být rámovány jinou stránkou, ani nesmíte odkazovat na jinou část naší stránky než na hlavní stránku. Vyhrazujeme si právo odvolat povolení na odkaz bez upozornění. Stránka, na které nastavujete odkaz, musí ve všech ohledech splňovat standardy obsahu stanovené v našich Zásadách přijatelného užívání. Pokud si přejete odkazovat nebo používat jakýkoli obsah na našem webu, než uvedený výše, kontaktujte nás na adrese URL uvedené na kontaktní stránce webu. Jaká legislativa upravuje řešení sporů? Pokud jste spotřebitel, vezměte prosím na vědomí, že tyto Podmínky použivání, jejich předmět a forma se řídí ukrajinskou legislativou. Pokud jste podnikatel, řídí se tyto Podmínky používání, jejich předmět a forma (a také případné spory nebo smluvní nároky) zákony Ukrajiny. Nápady předložené z vaší iniciativy Kimberly-Clark přeje si získat vaše recenze a odpovědět na vaše otázky o našich produktech a naší společnosti. Nevyžadujeme však ani nepřijímáme nápady, nabídky nebo materiály pro vývoj, design, výrobu nebo marketing našich produktů. V souladu s touto politikou doufáme, že se vyhneme dalším neshodám s veřejností, která vyjadřuje komentáře nebo nápady ohledně produktů nebo konceptů vyvinutých zaměstnanci Kimberly-Clark. Pokud jste zaměstnancem Kimberly-Clark, žádný z materiálů prezentovaných na této stránce nepředstavuje ani nebude považován za součást pracovní smlouvy. Naše ochranné známky jsou registrovány Všechny názvy, loga a ochranné známky použité na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Kimberly-Clark nebo jsou použity se svolením. Bez našeho písemného povolení nesmíte je používat, pokud nejsou součástí materiálů, které používáte v souladu s výše uvedenými Podmínkami.